Публічний договір сайт


ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК»
на укладання Договору про надання фінансових послуг

 
       ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК» (скорочене найменування - АТ «АЙБОКС БАНК») відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України оголошує Публічну пропозицію на укладення Договору на укладання Договору про надання фінансових послуг (далі – Публічна пропозиція або Оферта) з метою надання фінансових послуг, умови і правила надання яких викладені нижче.
       Діючи на підставі статті 29 Закону України «Про платіжні послуги» та статей 641, 644 Цивільного кодексу України АТ «АЙБОКС БАНК» звертається з цією Публічною пропозицією та бере на себе зобов’язання перед фізичними особами, які приймуть (акцептують) умови цієї Публічної пропозиції Банку (далі – Клієнти), надавати фінансові платіжні послуги за переліком, в порядку та на умовах, передбачених цим Договором про надання фінансових послуг, із застосуванням встановлених Банком тарифів, які розміщені у доступних для Клієнтів та/ або оприлюднені на офіційній Інтернет-сторінці Банку за електронною адресою: https://iboxbank.online (далі – Інтернет-сторінка).
       Акцептуванням Публічної пропозиції Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з умовами надання фінансової послуги, що регулює даний Договір про надання фінансових фізичним особам, та з Тарифами Банку.
       Актуальна редакція Публічна пропозиція розміщена на сайті АТ «АЙБОКС БАНК»: https://iboxbank.online (далі - Сайт Банку) набирає чинності з дати, визначеної на її першій сторінці, та є чинною до дати розміщення (оприлюднення) на Сайті Банку заяви про її відкликання в цілому чи в частині або внесення змін до Публічної пропозиції.
       Приєднання фізичних осіб до Договору є повним та безумовним, відбувається у цілому, без можливості запропонувати АТ «АЙБОКС БАНК» інші умови Договору.
       Ця Публічна пропозиція, Тарифи, платіжні (касові) документи, що надані Клієнтом Банку, а також будь-які інші правочини, що укладаються на підставі цього Договору, разом складають єдиний документ - Договір про надання фінансових послуг(далі – Договір).

Повне найменування банку:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
Місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Ділова, 9-А
Код ЄДРПОУ: 21570492
Контактна інформація: тел.: 0 (800) 500-178
тел.: +38 (044) 205-44-36
Власний веб-сайт:
https://iboxbank.online
Електронна пошта: bank@iboxbank.online
Ліцензії та дозволи Банку
Інформація про систему гарантування вкладів фізичних осіб
З інформацією стосовно видів банківських послуг, тарифів та істотні характеристики послуг з
надання споживчого кредиту та залучення банківського вкладу (депозиту) можна ознайомитись 
за посиланням
Порядок і процедура захисту персональних даних (витяг): за посиланням
Порядок дій Банку у разі невиконання Клієнтом обов'язків згідно з договором про надання банківських послуг передбачено умовами Договору.
Інформація про порядок розгляду звернень клієнтів розміщена
за посиланням
Розділ «Звернення громадян» офіційного Інтернет представництва Національного банку:  https://bank.gov.ua/ua/contacts
Попередження: Приєднання Клієнта до Публічної пропозиції передбачає надання його згоди на  зазначені умови надання фінансових послуг; Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації (за умови технічної реалізації).
 

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
        Акцепт – вчинення Клієнтом дій, передбачених Договором та у визначеному ним порядку, що свідчать про повне і безумовне прийняття Клієнтом Договору і є підтвердженням згоди Клієнта укласти Договір і одержати Послугу.
        Банк – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК» (скорочене найменування АТ «АЙБОКС БАНК»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21570492, код банку 322302, запис у Державному реєстрі банків №53, дата внесення: 24.12.1993. Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків №222
        Емітент – надавач платіжних послуг, у тому числі АТ «АЙБОКС БАНК», який надає послугу емісії електронних платіжних засобів та має право на надання такої послуги відповідно до законодавства України.
        Банкомат - програмно-технічний комплекс самообслуговування, що дає змогу Клієнту здійснити самообслуговування за операціями одержання грошей у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.
        Держатель Картки – фізична особа, яка на законних підставах використовує електронний платіжний засіб для ініціювання платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з емітентом.
        Екранна форма – спеціальна екранна форма, що заповнюються Клієнтом і містить інформацію про основні параметри послуги.
        Електронний платіжний засіб (далі- ЕПЗ) - платіжний інструмент, реалізований на будь-якому носії, що містить в електронній формі дані, необхідні для ініціювання платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з Емітентом.
        Клієнт – фізична особа, яка отримує чи має намір отримати Платіжну послугу як платник або отримувач (або обидва одночасно) та  уклала з Банком даний Договір шляхом Акцепту Публічної пропозиції.
        Контакт-центр Банку– центр обробки звернень Клієнтів по голосових каналах зв'язку, електронній пошті тощо.
        Користувач - Клієнт, який отримує чи має намір отримати Платіжну послугу як платник або отримувач (або обидва одночасно).
        Операційна каса - касовий вузол Банку (філії, відділення), у якому здійснюються касові операції.
        Партнер – суб’єкт господарювання, що уклав з Банком договір про співробітництво чи будь-який інший цивільно-правовий договір щодо встановлення відносин між Банком та Партнером в сфері фінансових послуг.
        Платіжна інструкція - розпорядження Клієнта  Банку щодо виконання Платіжної операції.
        Платіжний термінал – електронний пристрій, призначений для ініціювання переказу з рахунка, у тому числі видачі готівки, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням електронного платіжного засобу.
        Платіжний пристрій – технічний пристрій (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування, програмно-апаратне середовище мобільного телефону, робоче місце працівника, облаштоване технічним пристроєм із відповідним програмним забезпеченням), що дає змогу Клієнту ініціювати платіжну операцію, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою.
        Платіжна операція - будь-яке внесення, переказ або зняття коштів незалежно від правовідносин між платником і отримувачем, які є підставою для цього;
        Пункт надання фінансових послуг Партнера (ПНФП Партнера) – робоче місце працівника Партнера, облаштоване Платіжним пристроєм із відповідним програмним забезпеченням, який дає змогу сформувати в електронному вигляді розпорядження Клієнта щодо виконання переказу коштів у готівковій чи безготівковій формі отримувачу, у тому числі в режимі реального часу.
        ПТКС – платіжний пристрій, що дає змогу Клієнту ініціювати платіжну операцію, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою без безпосередньої участі оператора (касира).
        Робочий день – будь-який день, коли Банк відкритий для здійснення операцій, що визнається робочим для банків згідно із законодавством України.
        Сайт – Інтернет-сайт який адмініструється Банком, Партнером, клієнтами Банку або Партнерів, який об’єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, призначене для здійснення операцій по оплаті товарів, робіт або послуг та/або здійснення переказу коштів з рахунку Клієнта на рахунок отримувача за допомогою Картки.
        Сторони – спільне найменування Банку та Клієнта. Всі інші терміни, значення яких не визначене цим Договором, вживаються в цьому Договорі в значеннях, якими вони визначені згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України, іншими актами законодавства України та правилами МПС.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1.  Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України даний Договір є договором приєднання.
2.2.  Перед приєднанням до Договору Клієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Клієнт не згодний з умовами Договору, він не вправі вчиняти дії, спрямовані на його укладення та виконання.
2.3.  Приєднання Клієнта до Договору відбувається в цілому. Здійсненням Акцепту Публічної пропозиції Клієнт підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну і остаточну згоду з усіма умовами Договору, а також своє волевиявлення стосовно приєднання до нього.
2.4.  Акцептування Публічної пропозиції (приєднання до Договору) здійснюється Клієнтом шляхом подання Клієнтом за місцезнаходженням підрозділів клієнтського обслуговування Банку, у тому числі Операційної каси, та/ або в ПНФП Партнерів Банку платіжної інструкції, заяви/запиту на отримання фінансової послуги від Банку та/або ініціювання отримання фінансової платіжної послуги за допомогою Платіжних пристроїв Банку або Партнерів та/або Сайту тощо, в тому числі, але не виключно шляхом натискання кнопки «Здійснити операцію» або «Переказати» або «Сплатити» або та/або «Отримати», виведеної на екран монітору Платіжного пристрою, або на Екранній формі Сайту (при цьому, назва програмної кнопки, що розміщена на Екранній формі монітору відповідного Платіжного пристрою або Сайту, може відрізнятися від наведених у цьому абзаці , але має бути аналогічною за значенням).
2.5.  Договір вважається укладеним у момент ініціювання (подання/отримання коштів разом з розрахунковим документом або ініціювання відповідної операції у відповідному Платіжному пристрої та/або Сайті) Клієнтом отримання фінансової послуги. Датою вчинення фінансової операції є дата зазначена на касовому документі (квитанції/ чеку), створений в паперовій та/або електронній формі.
2.6.  Місцем укладення Договору є місцезнаходження Банку.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Ця Публічна пропозиція визначає умови та порядок надання Банком Клієнту наступних фінансових платіжних послуг (далі за текстом – Послуги):
         - послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки Користувачів/
         - послуги із зняття готівкових коштів з рахунків Користувачів або юридичних осіб.
         - послуги з виконання Платіжних операцій з рахунку/на рахунок Користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима).
         - послуги із здійснення еквайрингу ЕПЗ;
         - послуги з переказу коштів без відкриття рахунку;
         - послуги з переказу коштів без відкриття рахунку;
         - переказ коштів в операційній касі Банку;

3.2. Банк надає фінансові послуги, визначені цією Публічною пропозицією за умови:
          - в Банку наявна технічна можливість для надання конкретної фінансової послуги;
          - Клієнтом заповнено всі реквізити (поля) заяви/ запиту/ Екранної форми Платіжного пристрою, Сайту які необхідні для надання фінансової послуги;
          - Клієнтом подані всі документи, необхідні для здійснення відповідної фінансової послуги, що передбачені нормами чинного законодавства України та/ або внутрішніми документами Банку;
          - Клієнтом належним чином та в повному обсязі сплачено Банку винагороду згідно з Тарифами.
4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
4.1.  Сторони погоджуються, що надання Послуг можливе виключно за умови надання Клієнтом Банку всіх необхідних документів та/або інформації згідно з нормативно - правовими актами Національного банку України, законами України, в тому числі з питань фінансового моніторингу, валютного нагляду, а також внутрішніми документами Банку.
4.2.  Надання Послуг може бути здійснене в Операційних касах, Платіжних пристроях Банку або Партнерів Банку, Сайту, а також через ПНФП Партнерів Банку.
4.3.  Сторони погодили, що відомості про Клієнта, не зазначені в документі, що подається при ініціюванні Платіжної операції або формується за наслідком її вчинення, зокрема, але не виключно в платіжній інструкції у тому числі на переказ, квитанції, чеку тощо, визначаються з документів, поданих Клієнтом для здійснення його належної перевірки, проведення ідентифікації. Такі документи, після їх подання стають невід’ємною частиною цього Договору.
4.4.   У разі надання Клієнту Послуги з використанням технології, якою передбачається введення Клієнтом на Екранній формі Інтернет-сайту Банку/ Інтернет-сайту Партнера необхідних реквізитів зокрема реквізитів Картки Клієнта та коду, який надає Клієнту право на ініціювання Платіжної операції із зарахуванню коштів на свій рахунок, для завершення проведення Платіжної операції Банк зараховує такі кошті на рахунок Клієнта після заповнення Клієнтом всіх необхідних реквізитів на Екранній формі Сайту.
4.5.   Клієнт підтверджує, що йому було надано інформацію, визначену ч. 2 ст.12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.
 
5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
5.1.  Банк надає Клієнту фінансову послугу в порядку та строки, визначені згідно із законодавством України та правилами відповідної платіжної системи чи системи грошових переказів, а також з урахуванням можливостей систем Банку.
5.2.  Сторони погодили, що розмір фінансового активу в грошовому виразі, на який вчиняється Послуга, зазначається у відповідних полях платіжного (касового) документу чи квитанції/чеку.
5.3.  Вартість надання тієї чи іншої Послуги визначається у Тарифах Банку, що є невід’ємною частиною цього Договору та наведені на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням https://iboxbank.online.
 
6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
6.1. Клієнт має право:
6.1.1. Вимагати своєчасного і повного проведення операцій, якщо такі операції передбачені законодавством України і якщо інше не передбачено цим Договором.
6.1.2. Звертатись за інформацією/консультацією до Банку з приводу Договору та Тарифів Банку.
6.1.3. Отримати кошти незавершеного переказу в порядку, визначеному згідно із законодавством України та правилами відповідної платіжної системи чи системи грошових переказів.
6.1.4.  Відмовитись від фінансової послуги до моменту її виконання Банком у порядку, визначеному законодавством України для тієї чи іншої Послуги.
6.1.5.  Користуватися всіма видами Послуг, які пропонуються Банком за цим Договором
6.1.6.  Звернутись до служби підтримки Контакт-центру Банку.
6.2.  Клієнт зобов’язаний:
6.2.1. Не здійснювати фінансових операцій, що пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та фінансових операцій, що містять відповідно до нормативних актів Національного банку України ознаки сумнівних та високоризикових операцій або операції, що несуть репутаційні ризики для Банку;
6.2.2. Надавати на першу вимогу Банку наступні документи та/або відомості:
6.2.2.1. Передбачені внутрішніми нормативними документами Банку та/або чинним законодавством України, необхідні для здійснення Банком заходів належної перевірки, в тому числі процедур ідентифікації, верифікації, дотримання вимог FATCA, оцінки фінансового стану Клієнта та/або моніторингу його фінансових операцій, що здійснюються в процесі ділових відносин, а також необхідних для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ);
6.2.2.2. Необхідні до моменту проведення операції та/або надання послуги з метою проведення операцій та/або надання послуг.
6.2.2.3. Необхідні для з’ясування джерел походження коштів фізичної особи, яка є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою;
6.2.2.4. Необхідні з метою виконання Банком функцій податкового агента та/або агента валютного нагляду.
6.2.3. Оплачувати винагороду Банку у гривнях за надання Послуг за цим Договором згідно встановлених та діючих Тарифів в момент надання відповідної послуги або в інший строк, якщо такий визначений Тарифами.
6.2.4. Ознайомитись з умовами Договору, що розміщений на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням https://iboxbank.online та самостійно завантажити Публічну пропозицію.
6.2.5. До акцепту Публічної пропозиції отримати інформацію, зазначену в частині другій ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», що розміщена на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням https://iboxbank.online.
6.2.6. Не використовувати Послугу з противоправною метою або з метою, що відрізняється від заявленої Клієнтом мети.
6.2.7. Зберігати отриманий документ про виконану фінансову послугу.
6.3. Банк має право:
6.3.1. Вимагати від Клієнта неухильного дотримання умов Договору та сплати винагороди.
6.3.2. Вносити пропозиції на зміну умов Договору в порядку, що передбачений цим Договором.
6.3.3. Відмовитися від проведення фінансової(их) операції(й) та/або підтримання ділових відносин/відмовити у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунка у випадках, передбачених законодавством у сфері ПВК/ФТ.
6.3.4. Заморозити активи Клієнта, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
6.3.5. Зупинити фінансові операції Клієнта,  якщо вони є підозрілими, та у разі виникнення підозри, що фінансові операції Клієнта містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.
6.3.6. Призупинити здійснення фінансової операції Клієнта у разі виявлення Банком інформації, що потребує подальшого аналізу на предмет необхідності вжиття Банком певних дій з метою виконання ним обов'язків законодавства у сфері ПВК/ФТ та/або внутрішніх документів Банку з питань ПВК/ФТ.
6.3.7. Зупинити фінансові операції Клієнта/відмовити у виконанні розрахункового документа Клієнту під час здійснення заходів, направлених на забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
6.3.8. Призупинити надання Послуг на строк не більше 24 годин на час планових профілактичних робіт, усунення виявлених збоїв або недоліків.
6.3.9. В односторонньому порядку, самостійно, вносити зміни до Договору (у тому числі до усіх Додатків до Договору) і Тарифів;
6.4. Банк зобов’язаний:
6.4.1. Надавати Клієнту Послугу в порядку та строки, визначені згідно з нормами чинного законодавства України, цього Договору та правилами відповідної платіжної системи.
6.4.2. Надати Клієнту інформацію відповідно до ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (достатнім підтвердженням виконання умов цього пункту Сторонами визнається ініціювання Клієнтом фінансової послуги та/або підписання Клієнтом платіжного (касового) документу/чеку/квитанції при здійснення фінансової послуги, яка регламентується даним Договором).
6.4.3. Надавати інформацію/консультації Клієнту з приводу Договору, Послуги та Тарифів Банку.
6.4.4. Зберігати інформацію про Клієнта та отримані ним Послуги, що стали відомі Банку в зв’язку з наданням фінансової послуги відповідно до умов цього Договору.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків, передбачених цим Договором, відповідно до норм чинного законодавства України. Клієнт бере на себе повну відповідальність за достовірність наданих Банку інформації та документів для здійснення фінансових операцій за цим Договором.
7.2. Банк не несе відповідальності за помилки, які допущені Клієнтом при оформленні запиту/ заяви та/ або заповнення Екранної форми Платіжного пристрою або Сайту, в т.ч. за ті, що призвели до вчинення фінансової операції у некоректному розмірі або за некоректними реквізитами.
7.3. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом у випадку, якщо порушення Банком цього Договору стало наслідком технічних збоїв у роботі апаратних і програмних засобів, які забезпечують проведення операцій (відключення/ушкодження електроживлення і мереж зв’язку, збої програмного забезпечення процесингового центру, технічні збої у роботі каналів зв’язку платіжних систем чи системи грошових переказів й інші ситуації), які сталися не з вини Банку.
7.4. Банк не несе відповідальності перед належним володільцем Картки якщо фінансову операцію було ініційовано іншою особою, що отримала доступ до Картки  або реквізитів Картки.
7.5. Акцептуванням цієї Публічної пропозиції  Клієнт підтверджує, що він повній мірі ознайомлений з вимогами законодавства України, а саме зі змістом ст.190 та ст.222 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та «Шахрайство з фінансовими ресурсами».
7.6. Сторони цим встановлюють, що Банк звільняється від будь-якої відповідальності перед Клієнтом у зв’язку з невиконанням Клієнтом умов цього розділу Договору.
7.7. Клієнт зобов’язаний відшкодувати Банку будь-які витрати, фактично понесені Банком у зв’язку із недодержанням Клієнтом вимог цього розділу Договору.
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Договір регулюється й тлумачиться відповідно до законодавства України.
8.2. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають із Договору або у зв’язку з ним, підлягають врегулюванню Сторонами шляхом переговорів.
8.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір вирішується в судовому порядку згідно із  законодавством України.
9. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Кожний договір діє по відношенню до однієї конкретної фінансової послуги і вважається укладеним з моменту Акцепту Публічної пропозиції, і діє до моменту повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором, а саме: надання Банком фінансової послуги в повному обсязі й оплати Клієнтом  або отримання Банком в результаті здійснення Авторизації заборони на проведення фінансової операції/трансакції із зарахування грошових коштів на рахунок одержувача, або відмови Банком Клієнту в наданні Послуги згідно з положеннями цієї Публічної пропозиції.
9.2. Банк залишає за собою право періодично та без попереднього повідомлення Клієнта вносити зміни до умов цього Договору, в тому числі стосовно Тарифів, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті. При цьому нові умови надання Послуги є обов’язковими для Клієнта з моменту розміщення нової редакції цього Договору, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх розміщенні.
10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
10.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання умов Договору, якщо доведе, що єдиною безпосередньою причиною такого невиконання є форс-мажорні обставини.
10.2. До подій форс-мажорних обставин, зокрема, належить війна, військові дії, незалежно від факту оголошення війни, вторгнення, бунт, повстання, громадянське заворушення, терористичний акт, пожежа, стихійні лиха, дії органів державної влади, які обмежують або унеможливлюють виконання зобов'язань за Договором та інші обставини, перелік яких визначається частиною другою статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в України».
10.3. Сторона, яка перебуває під впливом форс-мажорних обставин, зобов’язана вживати всіх розумних та здійсненних заходів для зменшення негативного впливу форс-мажорних обставин на виконання Договору такою Стороною.
10.4. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажорні обставини відповідно до законодавства України, в тому числі сертифікатами Торгово-промислової палати України або уповноваженими нею регіональними  торгово-промисловими палатами.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. У всьому іншому, що прямо не передбачено даним Договором, але потребує вирішення у зв’язку з ним, Сторони керуються  законодавством України, в тому числі – нормативно-правовими актами Національного банку України.
11.2. Акцептом Публічної пропозиції, Клієнт надає Банку згоду на обробку його персональних даних, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням персональних даних Клієнта, відповідно до мети обробки персональних даних, що вказана в цьому пункті Договору та/або будь-якої іншої мети обробки персональних даних, що визначається Банком в тому числі з метою пропонування будь-яких нових банківських послуг/фінансових послуг та/або встановлення ділових відносин між Клієнтом та Банком на підставі цивільно-правових договорів предмет яких є відмінним від предмету цього Договору, а також на збір, надання, використання та поширення будь-яким чином інформації, що вказана в цьому пункті через бюро кредитних історій та розкриття інформації щодо Клієнта, яка згідно із законодавством України містить банківську таємницю. Дана згода є безумовною, безвідкличною і з необмеженим терміном дії. Клієнт підтверджує, що Банк повідомив Клієнта про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних, про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних персональних даних, та осіб, яким передаються персональні дані Клієнта.
11.3. Акцептом Публічної пропозиції, Клієнт погоджується та надає дозвіл на те, що Банк має право направляти Клієнту SMS-повідомлення/ листи-повідомлення/ комерційні пропозиції Банку та рекламні матеріали на електронну пошту/ номери телефонів, повідомлені Клієнтом. Клієнт погоджується і розуміє, що саме він несе всі ризики, пов‘язані з тим, що направлена Банком інформація стане доступною третім особам.
12. МІСЦЕНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ БАНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
Юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова 9-А
Код в ЄДРПОУ 21570492