Публічний договір сайт

Публічний договір ПАТ «АЙБОКС БАНК» про переказ коштів через сайт
1. Загальні положення.
1.1. Цей договір є публічною пропозицією (офертою) ПАТ «АЙБОКС БАНК» (далі - Банк) необмеженому колу фізичних осіб на надання послуг з переказу коштів в національній валюті без відкриття рахунків, зокрема шляхом використання електронних платіжних засобів, та подальшого перерахування коштів в безготівковій формі на користь Отримувачів (далі - Послуга), та розроблений відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та інших законів і нормативно-правових актів України.
1.2. Цей договір набуває чинності відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, і його умови однакові для всіх споживачів. Факт ініціювання споживачем переказу коштів (шляхом натиснення кнопки «Сплатити») засвідчує повне і беззастережне прийняття умов цього Публічного договору (акцепт оферти), а також свідчить, що споживач розуміє значення своїх дій, всі умови договору йому зрозумілі, він не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози, і т.п. і з цього моменту визначається як Платник.
1.3. Банк діє на підставі свідоцтва про реєстрацію Банку в НБУ №222 від 24.12.1993 р. та Банківської ліцензії № 53 від 26.07.2016 р., від імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок якого на підставі агентського договору діють його комерційні агенти, перелік яких наведений в п. 13.1. цього Договору.
2. Терміни та визначення.
2.1. Терміни вживаються у наступному значенні:
Ідентифікація - надання Платником та/або Отримувачем документів та/або відомостей необхідних для з'ясування його особи;
Електронний платіжний засіб – ЕПЗ - платіжний інструмент (платіжна картка тощо), що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держателем цього інструмента ініціюється переказ коштів з відповідного рахунка Платника або банку, а також здійснюються інші операції. За допомогою ЕПЗ формуються документи за операціями із застосуванням ЕПЗ або надаються інші послуги держателям ЕПЗ.
Комісія - сума коштів, яку сплачує Платник Банку за здійснення операції з переказу коштів згідно з Тарифами Банку, поточна редакція яких розміщена на веб-сайті: http://www.iboxbank.online;
Переказ - рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок Отримувача;
Отримувач – особа, на рахунок якої зараховується сума Переказу;
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
Платіжна система – Міжнародна платіжна система VISA International, MasterCard International, НСМЕП (ПРОСТІР).
Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
Платіжний пристрій – програмно-технічний засіб, що дозволяє Платнику ознайомитись з умовами здійснення переказу, сформувати документ на переказ (платіжне доручення), отримати документ на підтвердження здійснення переказу (квитанція або чек), а саме: сайт, банкомат, система інтернет-банкінгу, платіжний термінал, мобільний пристрій, тощо. Платіжний пристрій може використовуватись для здійснення платежу з використанням ЕПЗ; 
Платник – особа, з рахунку якої ініціюється переказ коштів за допомогою ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ;
Сайт – Інтернет-сайт, який адмініструється Банком, іншими банками, Отримувачем тощо, який об`єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, призначене для здійснення операцій по оплаті товарів, робіт або послуг з використанням ЕПЗ (їх реквізитів) в мережі Інтернет та відповідає вимогам безпеки PCІ DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
PCІ DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – перелік вимог до забезпечення безпеки даних щодо ЕПЗ та їх держателів, розроблених Платіжними системами;
Супутні сервіси – сервіси, що надаються третіми особами, зокрема із створення та підтримання облікового запису Платника, формування, доставки та сортування рахунків від Отримувачів, обробки даних щодо ЕПЗ, доставки Платнику паперової квитанції на підтвердження операції з ініціювання Переказу, надання Платнику технічної допомоги, служб підтримки за різними способами зв'язку та інших сервісів, необхідних для якісного обслуговування Платника.
2.2. Інші терміни, що вживаються в цьому Публічному договорі, застосовуються в значеннях, визначених Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
3.Предмет договору.
3.1. Цей договір визначає умови, строки, порядок проведення переказу коштів, розмір комісії, принципи виконання документів на переказ, відкликання документів на переказ, порядок вирішення спорів між Банком та Платником в процесі переказу коштів (прийому платежів) на користь Отримувачів, згідно з режимом роботи, що визначений Банком.
3.2. За умовами Публічного договору Платник доручає, а Банк здійснює приймання грошових коштів Платника, отриманих на рахунок Банку шляхом еквайрінгу ЕПЗ, прийому коштів від банків, що мають договірні відносини з Платниками, для подальшого переказу Отримувачу платежу, що визначений Платником.
3.3. Переказ коштів здійснюється протягом 2 (двох) банківських днів, але в кожному разі у строк не більше трьох банківських днів з моменту ініціювання переказу Платником.
4.Порядок проведення переказу коштів та вартість послуг.
4.1. Перелік Отримувачів коштів, на користь яких можна здійснити платіж виводиться на екран Платіжного пристрою. Банк переказує кошти на користь тих Отримувачів, з якими Банком укладено договори, якщо інше не передбачено чинним законодавством  України.
4.2. Платник, прийнявши умови Публічного договору, погоджується сплачувати під час переказу будь які комісії за переказ коштів, які встановлені Банком та інші платежі за умови, що інформація про розмір комісій/платежів доведена до Платника (в т.ч. шляхом виведення на екран Платіжного пристрою) безпосередньо до початку операції з переказу коштів. Банк повідомляє Платника, що право отримувати комісію може бути передане Банком іншим банкам або особам, які є власниками Платіжних пристроїв, у випадках якщо Банк використовує такі Платіжні пристрої для переказу коштів на договірних умовах (в тому числі за агентськими договорами).
4.3. Розмір комісій встановлюється та змінюється рішенням Банку і вказується Тарифах та може відрізнятись в залежності від суми платежу, Отримувача коштів, категорії Платників, виду ЕПЗ, типу платіжної картки, Платіжної системи тощо. Комісія може визначатись у відсотках від суми Переказу або фіксованій сумі. При цьому, якщо Платник скористався послугами Банку він цим самим надає згоду на здійснення операції з переказу грошових коштів на умовах оплати комісій, встановлених Банком.
4.4. За результатами ініціювання фінансової операції з Переказу Платнику видається квитанція та/або чек, у якому зазначаються сума переказу коштів, сума утриманої комісії/платежу, інша інформація передбачена нормативно-правовими актами України та правилами Платіжної системи. Якщо дозволяють технічні умови, квитанції та/або чеки можуть видаватися окремо на операцію з перерахування коштів (оплати) і на операції з утримання комісій.
4.5. Квитанція та/або чек на підтвердження ініціювання Переказу може надаватись шляхом виведення її зображення на екран Платіжного пристрою та/або в друкованому вигляді, якщо Платіжний пристрій забезпечує таку можливість, та/або направлення листа на електронну адресу надану Платником.
4.6. Застереження. Квитанція та/або чек підтверджують факт ініціювання Платником операції з Переказу, але не можуть бути гарантією надходження коштів на рахунок Отримувача у випадках, визначених в цьому Договорі. Такі кошти підлягають негайному поверненню на рахунок Платника у визначений законодавством строк, але в будь-якому разі протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту ініціювання такого повернення.
4.7. У тому випадку, якщо для здійснення Переказу від Платника вимагається внесення та/або заповнення будь-яких реквізитів, відповідальність за правильність заповнення реквізитів несе Платник. Банк не відповідає за правильність заповнення Платником фінансових та інших реквізитів Отримувача, на користь якого повинен бути здійснений переказ коштів та здійснює переказ коштів за реквізитами, що вказані Платником.
4.8. Якщо Платник ініціює переказ коштів з використанням ЕПЗ Платіжних систем, то на Платника та Банк поширюються зобов‘язання за цим договором з урахуванням правил Платіжної системи.
4.9. Банк за необхідності проводить ідентифікацію Платника та Отримувачів, в порядку та у відповідності до вимог, що визначені внутрішніми документами Банку щодо переказу коштів та нормативно правовими актами України, які діють на дату переказу. ЕПЗ є засобом ідентифікації Платника.
5. Права та обов'язки.
5.1. Банк має право:
5.1.1. надавати Платнику Послугу з переказу коштів без відкриття йому рахунку, в тому числі з використанням ЕПЗ, та отримувати винагороду (комісію) за надання Послуги;
5.1.2. встановлювати обмеження щодо суми, яку може переказати Платник протягом відповідного проміжку часу;
5.1.3. укладати договори з банками, іншими фінансовими установами, операторами платіжної інфраструктури та залучати інших третіх осіб з метою організації прийому платежу від Платника та надання Платнику Супутніх сервісів;
5.1.4. відмовити Платнику у проведенні операції з Переказу у разі ненадання Платником передбачених відомостей та/або необхідних документів, а також якщо є обґрунтовані підстави вважати, що Платник вчиняє дії, направлені на погіршення якості Послуг, використовує вкрадені ЕПЗ або Переказ має ознаки помилкового або неналежного, а також з інших підстав, передбачених чинним законодавством чи внутрішніми документами Банку;
5.1.5. призупинити виконання Переказу у випадку виникнення підозри під час здійснення фінансового моніторингу або з інших підстав, передбачених чинним законодавством.
5.1.6. призупинити надання послуг на строк не більше 24 годин на час планових профілактичних робіт, усунення виявлених збоїв або недоліків;
5.1.7. в односторонньому порядку, самостійно, виходячи з ринкових умов змінювати розмір комісій за Послуги, вводити інші платні послуги;
5.1.8. в односторонньому порядку змінювати налаштування, дизайн, графічні матеріали Сайту та Платіжного пристрою, якщо це не обмежує обсяг та якість Послуги.
5.2.Платник має право:
5.2.1. на рівний доступ до Послуг, на своєчасне і якісне їх отримання;
5.2.2. звертатись до Банку та комерційних агентів Банку за роз’ясненнями та отриманням інформації з питань Переказу;
5.2.3. отримати підтвердження ініціювання операції з Переказу у вигляді квитанції в електронному вигляді із зазначенням ідентифікатора операції в обліковій системі Банку та коду авторизації, в тому числі шляхом направлення листа на зазначену Платником електронну пошту, а в передбачених випадках, на вимогу Платника, – забезпечити надання паперової квитанції з підписом уповноваженої особи та відбитком печатки;
5.2.4. передбачене ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» у випадку надання Банку своїх персональних даних.
5.3.Банк зобов‘язаний:
5.3.1. забезпечити надійне функціонування та безперебійну роботу систем під час надання Послуги, надавати Послугу з Переказу на умовах цього договору та у відповідності до чинного законодавства України;
5.3.2. надати, в тому числі шляхом виведення на екран Платіжного пристрою, вичерпну інформацію стосовно умов, розміру комісії та правил Переказу;
5.3.3. надати Платнику на підтвердження ініціювання Переказу квитанцію шляхом виведення її зображення на екран Платіжного пристрою та, за можливості, направлення на електронну адресу Платника;
5.3.4. зберігати в таємниці інформацію, що отримана від Платника під час здійснення Переказу. Використання такої інформації відбувається з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
5.3.5. забезпечити постійний і безперешкодний доступ до компонентів системи Переказів особам, які мають на це право або повноваження відповідно до законодавства України;
5.3.6. забезпечити зберігання в електронному вигляді даних щодо Платників та Платежів протягом 5 (п’яти) років від дати їх проведення та надання Платнику доступу до них, вживати необхідних заходів щодо безпеки та захисту такої інформації;
5.3.7. забезпечити належну інформаційну підтримку Платника, розміщувати на Сайті та в Платіжних пристроях актуальну контактну інформацію та можливі засоби зв‘язку.
5.4. Платник зобов‘язаний:
5.4.1. дотримуватись вимог чинного законодавства України та умов цього договору;
5.4.2. ініціювати Переказ виключно з використанням ЕПЗ, які йому належать на законних підставах;
5.4.3. здійснювати оплату Послуги згідно Тарифів Банку;
5.4.4. відмовитись від здійснення Переказу у разі незгоди з будь-яким із положень цього Договору;
5.4.5. під час користування Послугою не порушувати права третіх осіб;
5.4.6. повідомити емітента про факт втрати ЕПЗ або компрометації реквізитів ЕПЗ.
6. Відповідальність Банку та Платника.
6.1.Банк несе перед Платником відповідальність, пов'язану з проведенням Переказу, відповідно до чинного законодавства України та умов цього договору.
6.2.Банк не несе відповідальність за якість каналів зв'язку загального користування та перебої в електромережі, а також мережі передачі даних, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуги.
6.3.Банк несе відповідальність тільки за документально підтверджений реальний збиток Платника, завданий внаслідок невиконання чи неналежного виконання Банком цього Публічного договору (оферти) чи вимог законодавства. Граничний розмір відповідальності в будь-якому випадку не може перевищувати суму Переказу.
6.4.Банк не несе відповідальність за тимчасову непрацездатність, несправності, помилки і збої в роботі програмних засобів або Сайту, а також за можливі пов’язані з цим збитки Платника.
6.5.Платник не несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної Платником під час ініціювання Переказу, зокрема щодо реквізитів Отримувача, контактної інформації Платника тощо.
6.6. Банк не несе відповідальності за наслідки невиконання Платником, Отримувачем або банком Отримувача своїх зобов’язань, а також суперечок, що можуть виникнути між Платником та Отримувачем з приводу якості або кількості товарів, робіт або послуг, оплачених Платником.
6.7. Банк не несе відповідальності перед належним володільцем ЕПЗ якщо Переказ було ініційовано іншою особою, що отримала доступ до ЕПЗ або реквізитів ЕПЗ.
6.8. Банк звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань за цим договором, якщо невиконання є наслідком обставин непереборної сили внаслідок подій надзвичайного характеру, такі як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які безпосередньо впливають на виконання умов цього договору та які не могли бути передбачені або попереджені розумними діями.
7. Персональні дані.
7.1. Банк має право на Обробку персональних даних Платника та іншої інформації, якщо така стане відома Банку під час надання Послуги, в тому числі з метою пропонування нових послуг або сервісів. Платнику гарантуються права передбачені Законом України «Про захист персональних даних» з урахуванням статусу Банку у якості суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
7.2. Банк зобов’язується не передавати будь-яку інформацію, що стала відома під час надання Послуги третім особам, крім тих, що залучені Банком та приймають участь під час надання Послуги, зокрема: банкам, операторам платіжної інфраструктури тощо, а також до бюро кредитних історій. Платник підтверджує надання згоди Банку на передачу своїх Персональних даних та іншої інформації таким третім особам згідно з умовами цього пункту та не вимагатиме здійснення повідомлень про передачу Персональних даних Платника третім особам відповідно до норм ст.21 Закону України «Про захист персональних даних».
7.3. Строк зберігання Персональних даних становить 10 років з дати укладання цього договору.
7.4. Акцептуванням цього договору Платник, як суб'єкт Персональних даних, добровільно надає свою згоду на Обробку персональних даних Платника та підтверджує, що його повідомили про включення його Персональних даних до бази Персональних даних, а також, що йому відомі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».
7.5. Банк може використовувати отриману контакту інформацію (поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону) зазначену Платником під час ініціювання Переказу з метою: надання квитанції, інформування про зміни в умовах надання Послуги, повідомлення про нові послуги, уточнення реквізитів зазначених Платником під час ініціювання Переказу, інформування Платника про підстави невиконання Переказу, повідомлення про різні акції, маркетингові заходи, програми чи інформаційно-рекламні заходи або опитування. Банк зобов’язується не передавати вказану інформацію якій-небудь третій стороні, крім осіб, що приймають участь під час Переказу.
8.Повернення коштів.
8.1. Платіжний документ оформлений з використанням ЕПЗ може бути відкликаний Платником до списання суми коштів з його рахунка шляхом подання до банку (емітента), що обслуговує цього Платника, документа на відкликання. Платіжний документ може бути відкликаний тільки в повній сумі. Документ на відкликання складається Платником у довільній формі та засвідчується ним у встановленому банком емітентом порядку.
8.2. Після надходження коштів на рахунок Отримувача будь-які вимоги Платника з приводу повернення коштів направляються безпосередньо Отримувачу.
8.3. У випадку помилкового, неналежного Переказу або ненадання Отримувачем обумовленого товару/роботи/послуги процедура опротестування Переказу здійснюється через емітента. Строк на опротестування не може перевищувати 180 (ста вісімдесяти) днів з моменту ініціювання Переказу.
8.4. Повернення коштів здійснюється в повному обсязі та у випадку ініціювання Переказу за допомогою ЕПЗ – виключно на той же банківський рахунок, з якого були списані кошти.
8.5. У випадку ініціювання Платником Переказу на користь неналежного Отримувача або на суму, що не відповідала намірам Платника, Платник самостійно зв'язується з таким Отримувачем з проханням повернути кошти та узгоджує процедуру їх повернення.
9. Строк дії договору.
9.1.Цей Договір вступає в дію з моменту ініціювання Платником Переказу та діє до повного виконання зобов'язань за цим Договором.
10. Порядок зміни і розірвання договору.
10.1. Банк залишає за собою право періодично та без попереднього повідомлення вносити зміни до умов цього Договору, в тому числі стосовно Тарифів, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті. При цьому нові умови надання Послуги є обов’язковими для Платника з моменту розміщення нової редакції цього Договору, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх розміщенні.
11. Порядок розгляду спорів.
11.1. Банк ставить за мету допомогти в вирішанні будь-якого питання або суперечки, що може виникнути з Платником. Якщо нам не вдасться вирішити будь-який спір в прийнятний спосіб і термін для Платника,- такий спір підлягає вирішенню згідно чинного законодавства України.
11.2.Банк не несе відповідальності за якість послуг, робіт чи товарів Отримувача та не несе відповідальності по зобов’язаннях Отримувача перед Платником.
11.3.Банк цим заявляє та гарантує, що будь яка скарга або претензія Платника як то усна чи письмова, що може виникнути з цього договору, буде розглянута Банком. Банком також будуть прийняти всі необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії Платника, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою.
12.Заключні положення.
12.1. У разі невідповідності будь-якої частини цього Публічного договору законодавству України, у тому числі у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актів, він буде діяти лише в тій частині, яка не суперечить законодавству України.
12.2. Будь-які звернення Платника будуть розглянуті Банком у тій формі в якій такі звернення надійдуть Банку.
13. Перелік комерційних агентів.
13.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Пейбокс»
Місцезнаходження 04050, Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, Бізнес-центр «ВЕЛЕС»
Контактна інформація Банку:
03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А, тел.: ________________, електронна пошта: ______________