Публічний договір термінали

Публічний договір ПАТ «АЙБОКС БАНК» про переказ коштів через термінали
ПОСТАЧАЛЬНИК ПОСЛУГ: Приватне акціонерне товариство «АЙБОКС БАНК», ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 21570492, місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 9А (надалі – Постачальник чи Банк), від імені, за дорученням, в інтересах та за рахунок якого на підставі агентського договору діють його комерційні агенти, перелік яких наведений в п. 9.7. цього Договору, надає
КЛІЄНТАМ: ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ – ІНІЦІАТОРАМ ПЛАТЕЖУ, які приєдналися до цього Договору, наступні послуги на умовах, визначених цим Договором.
Інформація про Банк зазначена на квитанції, що надається Клієнту-ініціатору переказу за результатами здійснення переказу.
1. ПОСЛУГИ
1.1. Постачальник в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України, надає послуги з переказу коштів (приймання платежів) із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі – ПТКС) для подальшого переказу прийнятих грошових коштів одержувачу, який визначений Клієнтом – ініціатором переказу (далі – переказ та послуги, відповідно).
2. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
2.1. Переказ коштів здійснюється протягом трьох робочих днів Банку, що слідують за Операційним днем приймання Платежів, якщо інший строк не передбачений договором, укладеним з одержувачем коштів, або чинним законодавством України.
2.2. Переказ здійснюється за таких умов:
- за  умови оплати послуг Постачальнику  відповідно до встановлених тарифів, розміщених на екрані ПТКС;
- за  умови заповнення Клієнтом всіх реквізитів (полів) електронної заявки на здійснення переказу (яка є документом на переказ готівки).
2.3. За результатами здійснення переказу Клієнту-ініціатору переказу надається квитанція.
2.4. Грошові кошти до ПТКС вносяться по одній купюрі, при цьому внесена сума повинна бути відповідати сумі, зазначеній на екрані ПТКС, та не бути меншою ніж мінімальна сума платежу і  не перевищувати максимальну суму платежу, що відображена на екрані ПТКС.
2.5. При поверненні грошового переказу сума, сплачена Клієнтом як оплата послуг Постачальника, не повертається.
2.6. Інформація щодо тарифів на послуги Постачальника міститься на екрані ПТКС.
3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
3.1. Права та обов’язки Постачальника :
3.1.1. Постачальник  має право:
3.1.1.1. відмовити в здійсненні переказу у разі порушення Клієнтом-ініціатором переказу умов цього Договору та/або ненадання інформації, необхідної для здійснення переказу та/або у разі заповнення реквізитів (полів) електронної заявки на здійснення переказу (документу на переказ готівки) з порушенням та/або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;
3.1.1.2. встановити та змінити тарифи на послуги, що надаються відповідно до умов цього Договору.
3.1.2. Постачальник  зобов’язаний:
3.1.2.1 надавати Клієнтам послуги відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України;
3.1.2.2 зберігати таємницю інформації, що отримана від Клієнта під час здійснення переказу відповідно до умов цього Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
3.2.1 Клієнт зобов’язаний:
3.2.1.1. при проведенні/здійсненні переказу дотримуватись умов цього Договору та чинного законодавства України;
3.2.1.2. оплатити послуги Постачальника  відповідно до встановлених тарифів;
3.2.1.3. зберігати отриману квитанцію до повного виконання операції з переказу грошових коштів;
3.2.1.4. ознайомитися та чітко виконувати інструкції, що містяться на екрані ПТКС і  використовувати ПТКС лише відповідно до його функціонального призначення;
3.2.1.5. при здійсненні переказу вказати свій ідентифікатор (номер телефону, номер договору, номер рахунку або інший набір символів, що дозволяє однозначно ідентифікувати користувача послуг, що сплачуються Клієнтом), за допомогою якого має бути проведена операція з переказу коштів.
3.2.2. Клієнт має право:
3.2.2.1. користуватися послугами, які надаються Постачальником  відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України;
3.2.2.2. звертатися до служби підтримки за телефоном, що зазначений на квитанції, у разі виникнення питань щодо здійснення операцій з переказу грошових коштів на користь одержувача в внутрішньодержавній платіжній системі.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором винна Сторона несе відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
4.2. Постачальник  не несе відповідальності за:
- якість каналів зв’язку загального користування і перебої в мережі електроживлення, до якої підключені ПТКС, а також мережі передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до послуг служб і сервісів;
- збиток, нанесений в результаті помилок Клієнта, перерв у роботі, дефектів і затримок у роботі або передачі даних;
- зміст інформації (в тому числі, але не виключно щодо найменування, номеру телефону, іншого ідентифікатора, вказаного Клієнтом);
- відповідність та достовірність інформації, зазначеної Клієнтом у документі на переказ готівки або в електронній заявці на переказ готівки.
4.3. Клієнт несе відповідальність за відповідність та достовірність інформації , зазначеної ним у документі на переказ готівки або в електронній заявці на переказ готівки.
4.4. У разі внесення Клієнтом до ПТКС грошових коштів у сумі, що є меншою за мінімально встановлену для відповідного платежу та невнесення додаткових коштів після отримання відповідного повідомлення на екрані ПТКС, Клієнт сплачує штраф у розмірі внесеної до ПТКС суми грошових коштів.
4.5. У разі порушення інструкцій щодо здійснення переказу, які розміщуються на екрані ПТКС, Клієнт сплачує штраф у розмірі внесеної до ПТКС суми грошових коштів.
5. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ
5.1. Умови цього Договору можуть бути змінені в односторонньому порядку Постачальником  для всіх Клієнтів шляхом розміщення відповідного договору (змін до нього) в інтерфейсі ПТКС та на сайті Постачальника.
6. СРОК ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір набуває чинності для кожного Клієнта-ініціатора переказу, який приєднався до нього:
6.1.1. з моменту внесення першої купюри до ПТКС або авторизації платіжної операції – у випадку здійснення переказу готівковими коштами через ПТКС;
6.1.2. з моменту авторизації платежу за допомогою платіжної картки в інтерфейсі ПТКС – у випадку здійснення переказу за допомогою платіжної картки.
6.2. Цей Договір діє для кожного Клієнта-ініціатора переказу, який приєднався до цього Договору, до моменту повного виконання Сторонами усіх своїх зобов’язань за цим Договором.
7. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
7.1. Усі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути під час  виконання цього Договору, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання договірних зобов’язань, якщо таке невиконання пов’язане з дією обставин непереборної сили, які виникли після укладання цього Договору, які не могла і не повинна була передбачати жодна із Сторін та які не могли бути відвернені Сторонами доступними засобами (форс-мажорні обставини).
8.2. Обставинами непереборної сили є зовнішні і надзвичайні події, стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси, збої в роботі електромереж та мереж зв’язку, епідемії, епізоотії, природні катаклізми та їх наслідки, воєнні дії, повстання, мобілізація, страйк, розпорядчі акти державних чи місцевих органів влади, аварії тощо).
8.3. За наявності форс-мажорних обставин виконання договірних зобов’язань Сторін призупиняється на строк дії таких обставин.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані умовами цього Договору, регулюються чинним законодавством України.
9.2. Цей Договір є публічною пропозицією укласти договір - офертою відповідно до ст.ст.. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України. Прийняття умов цього Договору (акцепт оферти) є повним і беззастережним і означає згоду Клієнта з усіма умовами Договору без винятку й доповнень. Дії Клієнта щодо здійснення переказу (ініціювання переказу) через ПТКС є повним та беззаперечним акцептом оферти (прийняття пропозиції) Постачальника , згідно з ст.642 Цивільного кодексу України.
9.3. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди з усіх істотних умов Договору відповідно до вимог чинного законодавства України.
9.4. Клієнт, ініціюючи переказ коштів за допомогою ПТКС, дає згоду Постачальнику  здійснювати обробку своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору, підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення)
1) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», зокрема:
- право знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- право отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- право на доступ до своїх персональних даних;
- право отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
- право пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- право пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- право звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  або до суду;
- право застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
- право вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
- право відкликати згоду на обробку персональних даних;
- право знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- право на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;
2) мету збору даних у з в’язку з необхідністю виконання даного Договору та про те, що його персональні дані можуть бути передані третім особам без будь-яких повідомлень, не змінюючи мети їх обробки.
9.5. Клієнт, ініціюючи переказ коштів за допомогою ПТКС, дає згоду Постачальнику  та його комерційним агентам, передбаченим в п. 9.7. Договору, здійснювати інформування за допомогою SMS та E-mail повідомлень про їх акції та новини.
9.6. Клієнт гарантує та підтверджує, що він розуміє значення своїх дій, всі умови цього Договору йому зрозумілі. Клієнт не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози та має необхідний об’єм права та дієздатності для укладення цього Договору. Клієнт попередньо ознайомлений з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів та діє добровільно за власним волевиявленням.
9.7. Перелік комерційних агентів:
9.7.1.Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕЙБОКС»:
Місцезнаходження: 04071, Україна, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 3
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41865184
10. Дані про термінал (ID-терміналу, адреса терміналу і телефон служби підтримки) розміщені на екрані ПТКС.